SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

§1 Tilbud og ordrer

Tilbud fra KZ Handels AS er ikke bindende, såfremt annet ikke er skriftelig bekreftet.

Ordrer er kun bindende for KZ Handels AS såfremt vi ved mottakelse av endelig, spesifisert bestilling har varen til disposisjon eller kan fremskaffe den til de priser og under de betingelser det er kalkulert med ved utarbeidelse av tilbudet selv om disse betingelser måtte være ukjente for kjøper. Den mottatte bestilling skal være skriftelig bekreftet av KZ Handels AS.

§2 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 30 dgr netto såfremt annet ikke er skriftelig avtalt.

Etter forfall beregnes renter i henhold til §3 i «Forsinkelsesrenteloven».

Faktureringsgebyr beregnes med et fast beløp pr. faktura uavhengig av fakturert beløp.

§3 Prisregulering

Ved prisendring gjelder leveringsdagens pris, fastsatt av KZ Handels AS.

§4 Levering og forsendelse

Alle leveringstider retter seg såvidt mulig etter kundens ønsker. Leveringstider er vurdert etter vårt beste skjønn, men KZ Handels AS påtar seg ingen forpliktelser med hensyn til nøyaktig overholdelse av bekreftet eller ønsket leveringstid.

Alle leveranser er FOB Tofte, med mindre annet er skriftelig avtalt.

KZ Handels AS kan på kundens anmodning arrangere transport for kundens regning og risiko til enhver destinasjon hvortil kan benyttes jernbane, båt, lastebil eller fly.

§5 Avbestilling og returnering

Annulering av en ordre kan kun skje ved skriftlig avtale mellom KZ Handels AS og kunden.

KZ Handels AS forbeholder seg også retten til å debitere kunden alle omkostninger som måtte påløpe ved kundens ønske om avbestilling.

Returnering skjer kun etter avtale, forutsatt 100% feilfrie og ubeskadigede produkter, fraktfritt levert vårt lager. For standard produkter beregnes 25% returomkostninger.

Enhver retur skal være påført opprinnelig fakturanummer og leveringstidspunkt.

Spesialdeler kan ikke påregnes returnert.

§6 Emballasje

Paller og rammer anføres i fakturaen og krediteres ved fraktfri levering til vårt lager, dog senest 3 mnd etter leveringsdato forutsatt levert i ubeskadiget stand.

Spesialembalasje eller engangsembalasje innkalkulert i leveringspris taes ikke retur.

§7 Ansvar ved mangler

Som mangler anses kun dokumenterte konstruksjonsfeil, fabrikasjonsfeil eller materialfeil ved de leverte varer eller feilaktig utførte arbeidsytelser.

Kjøper skal straks etter levering foreta en rimelig undersøkelse av leveransen.

Kjøper kan ikke påberope seg mangler som kunne vært oppdaget ved en sllik undersøkelse med mindre kjøper godtgjør at KZ Handels AS har mottatt skriftlig reklamasjon senest 8 dager etter levering.

Kjøper kan ikke påberope seg mangler som ikke kunne oppdages ved en slik undersøkelse som nevnt ovenfor med mindre KZ Handels AS har mottatt skriftlig reklamasjon innen 1 år etter levering. 

Kjøper har ikke andre mangelbeføyelser enn krav på avhjelping av mangler som skal foretas snarest i form av utbedring, omlevering eller etterlevering. Omlevering betinges av at kjøper returnerer de defekte deler.

KZ Handels AS er ikke i noe tilfelle ansvarlig for driftstap, tidstap, avansetap eller andre indirekte tap som følge av mangler.

§8 Produktansvar

KZ Handels AS er ikke ansvarlig for forurensning av eller gjennom luft, jord eller vann samt derved forvoldt skade på ting.

KZ Handels AS er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som oppstår mens den solgte varen er i kjøpers besittelse.

KZ Handels AS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper eller på produkter hvor den solgte vare inngår eller hvor den solgte vare anvendes til fremstilling, behandling eller forarbeiding av, også innebefattet fast eiendom.

KZ Handels AS påtar seg ikke ansvar for skade på ting hvis den solgte vare benyttes til, innføres i eller er en del av et annet ferdig produkt som anvendes ved drift av luftfartøy eller offshore-innstallasjoner.

KZ Handels AS sitt ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre kan ikke i noe fall overstige kr. 1.000.000,- for hver skade som KZ Handels AS er ansvarlig for.

KZ Handels AS er ikke ansvarlig for driftstap, tidstap, avansetap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

I den utstrekning KZ Handels AS måtte bli pålagt produktansvar ovenfor tredjemann er kjøper forpliktet til å holde KZ Handels AS skadeløs i samme omfang som KZ Handels AS sitt ansvar er begrenset av det forestående. Disse begrensninger gjelder dog ikke hvis skaden regnes grovt uaktsom av en person som KZ Handels AS bærer ansvaret for.

Hvis tredjemann fremsetter krav mot KZ Handels AS eller mot kjøper om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf eller hvis en av partene anmoder om at krav vil bli reist, skal vedkommende straks underrette den annen part.

§9 Force majeure

Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet såfremt de forhindrer KZ Handels AS i å oppfylle en kontrakt eller gjør oppfyllelse urimelig byrdefull: Brann, eksplosjon, naturkatastrofe, epedemi, krig, opprør, uroligheter, unntakstillstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslagleggelser, valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, streik, lock-out eller andre omstendigheter av tilsvarende karakter utenfor KZ Handels AS sitt herredømme, enten de gjør seg gjeldende hos KZ Handels AS eller hos KZ Handels AS sine underleverandører.

§10 Verneting og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse som måtte oppstå mellom KZ Handels AS og kunden skal endelig og bindende for begge parter avgjøres ved en norsk domstol i overensstemmelse med norsk lov og rett.